CZ

REVIVAL SWING BAND PRAHA je kapela s dlouholetou tradicí.

Vznikla v roce 1979 a navázala na známou dixielandovou skupinu Revival Club, který působil v šedesátých letech: https://youtu.be/4waxQlyesYQ=. Jejím členem byl v roce 64 – 66 trumpetista Antonín Šilhavý. Po rozpadu původního Revival Clubu založil Antonín kapelu stejného jména. Název zakoupil od bývalého kapelníka Jana Smrta za krabici doutníků. Název kapely se lety trochu pozměnil, protože repertoár netvořil už pouze dixieland, ale také mainstream, swing, boogie-woogie. Antonín, společně s manželkou klavíristkou Jaroslavou, jsou členy RSB od samého počátku. Poznali se na konzervatoři Jaroslava Ježka, kde oba studovali. Antonín u Nikoly Janeva a Jaroslava byla žákyní Valentiny Kameníkové a Rudolfa Rokla.

Revival Swing Band vystupoval:
1. Na více než 53 mezinárodních jazzových festivalech po celé Evropě, ponejvíce v Německu, Dánsku, Švédsku, Rakousku, Švýcarsku, Polsku, také v Maďarsku a v Bulharsku. (podrobněji viz MENU FESTIVALY).
2. V mnoha českých, německých, dánských a švédských jazzklubech např.: Reduta Praha, Regensburg, Garching, Bamberg, Forchheim, Osterode, Berlin, Friedrichshafen, Vordingborg, Viborg, Koppenhagen, Silkeborg, Arhus, Varberg.
3. V největších německých Jazzových zahradách - Waldwirtschaft Grossheselohe, Starnberg am See, Torwirtschaft Grosser Garten Dresden, Alte Villa Utting
4. V hotelech po celé Evropě - Radison SAS, Marriot, Holiday Inn, Penta - Renessance
5. V mnoha německých, rakouských a českých golfových turnajích – Wels, Ettringen, Munchen, Svratka
6. Na akcích Rotary Clubu v Německu - v Hanau, Frankfurtu, Deggendorfu
7. Na velkých podnikových akcích a rautech v CZ i po celé Evropě. Např.:
Pro fy Feinkost Kaffer Munchen Oktoberfest, Párty Wiesbaden, Kolín nad Rýnem 1993 – 2001
Párty televize ZDF Wiesbaden 2000
Baden-Baden pro fy Valmet 1999
Otevření Lichtenštejnského paláce v Praze 1997
Otevření Sazka Arény v Praze 2005
Raut - Mezinárodní hudební festival Český Krumlov 2005
Dny české kultury v Bavorsku - Deggendorf 2004
Národní Galerie Praha - 2005
Český rozhlas – live - „ Tobogán“ s J.Vinklářem, J.Štěpánkovou, MUDr. J.Pirkem CSc - 4/2006

United Europe Jazz Festival
 


Revival Swing Band hraje hudbu autorů C. Basieho, D. Ellingtona, L. Armstronga, B. Claytona a českých autorů.
- má široký repertoár - swing, tradiční jazz, boogie-woogie
- odvádí vždy profesionální práci
- respektuje požadavky pořadatele
- dokáže se vyrovnat se všemi podmínkami
- vlastní veškeré muzikantské vybavení – zvukovou aparaturu, mikrofony, el. piano, atd.

- V koncertní show nabízí orchestr vysoce profesionální výkony, kultivovaný projev a zábavu. Repertoár je neotřelý, široký a orchestr  je schopen přizpůsobit  jej  druhu vystoupení – ať už se jedná o  jazzový festival, jazzklub, městský fest nebo ples či firemní nebo soukromou společenskou akci.

 

EN

REVIVAL SWING BAND PRAGUE  is a band with a long tradition.

It was founded in 1979 and followed up with a group of well-known Dixieland Revival Club, who worked in the sixties: https://youtu.be/4waxQlyesYQ=. Its members were in 64-66 trumpeter Antonin Silhavy. After the collapse of the original Revival Club founded Antonin band of the same name. Name bought by former bandleader Jan Smrt per box of cigars. The band's name is little changed years ago, because it did not constitute a repertoire of only dixieland, but also mainstream, swing, boogie - woogie. Antonin, along with his wife, pianist Jaroslava, are members of RSB from the very beginning. They met at the Jaroslav Jezek Conservatory, where they both studied. Antonín of Nikola Janeva and Jaroslava was a student of Rudolf Rokl and Valentina Kameníková ravine.


Revival Swing Band featured:
1. At more than 53 international jazz festivals throughout Europe, especially in Germany, Denmark, Sweden, Austria, Switzerland, Poland, in Hungary and Bulgaria. (see the MENU Festival).
2. In many Czech Republic, Germany, Danish and Swedish jazz club as: Reduta Prague, Regensburg, Garching, Bamberg, Forchheim, Osterode, Berlin, Friedrichshafen, Vordingborg, Viborg, Koppenhagen, Silkeborg, Arhus, Varberg.
3. The largest German Jazz gardens - Waldwirtschaft Grossheselohe, Starnberg am See, Torwirtschaft Grosser Garten Dresden, Alte Villa Utting
4. The hotels throughout Europe - Radison SAS, Marriot, Holiday Inn, Penta - Renaissance
5. In many German, Austrian and Czech golf clubs - Wels, Ettringen, Munchen, Svratka
6. At events Rotary Club in Germany - Hanau, Frankfurt, Deggendorf
7. To large corporate events and banquets in CZ and throughout Europe. Eg.:
        For FY Feinkost Kaffer Munchen Oktoberfest, Party Wiesbaden, Cologne 1993 - 2001
        Party ZDF Wiesbaden 2000
        Baden- Baden for the firm Valmet 1999
        Opening the Liechtenstein Palace in Prague 1997
        Opening Sazka Arena in Prague 2005
        Raut - International Music Festival Czech Krumlov 2005
        Days of Czech Culture in Bavaria - Deggendorf 2004
        National Gallery in Prague - 2005
        Czech Radio - live - " Switchback " with J. Vinklář, J. Štěpánková , MD. J. Pirk MD - 4/2006
        United Europe Jazz Festival
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RSB is playing from traditional jazz to swing band sound with the melodies of evergreenes made by D. Ellington, C. Basie, L. Armstrong and others.The band has proved to be good in many jazz clubs, at festivals, spa promenades and private parties. Was also succesful in the jazz screening of the Czech Television.